Thuế xuất khẩu cho công trình xây dựng

Tiêu đề:Thuế xuất khẩu cho công trình xây dựng
Hỏi:1. Công ty chúng tôi xây dựng công trình là 1 nhà máy trong khu chế xuất. Hỏi công ty chúng tôi có tính thuế xuất khẩu trong trường hợp này không? Nếu tính thì tính thuế cho mặt hàng là nhà máy hay là những mặt hàng như vật tư, MMTB mà công ty chúng tôi mang vào để xây dựng nhà máy đó?
2. Khi xây dựng nhà máy trong khu chế xuất, công ty chúng tôi có nhập khẩu vật tư từ nước ngoài về và mang vào thi công nhà máy. Khi nhập khẩu, chúng tôi có đóng thuế nhập khẩu vật tư này, vậy khi xuất vật tư này vào khu chế xuất để thi công, công ty chúng tôi có được hoàn lại thuế nhập khẩu này không?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1. Theo khoản 3, Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9, Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP quy định: “… Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và thủ tục hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt nam.” Theo Điều 1, Điều 2 Thông tư số 11/2012/TT-BTC quy định hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước (xuất khẩu) vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan được miễn thuế xuất khẩu. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế quy định tại Điều 3 Thông tư số 11/2012/TT-BTC nêu trên. Hàng hóa từ nội địa vào khu phi thuế quan ngoài các trường hợp nêu trên được xem như xuất khẩu, chính sách thuế được áp dụng tương ứng. 
2. Khoản 8, Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài …) được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Đề nghị doanh nghiệp căn cứ các văn bản nêu trên để thực hiện.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *