Xuất khẩu mặt hàng phế liệu ra nước ngoài

Tiêu đề:Xuất khẩu mặt hàng phế liệu ra nước ngoài
Hỏi:Công ty TNHH SX First Solar sẽ xuất khẩu ra nước ngoài một số sản phẩm phụ được thu hồi trong quá trình sản xuất và tái chế sản phẩm hỏng hoặc đã qua sử dụng. Tất cả việc xuất khẩu này sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Công Ước Basel (Basel Convention).
Các sản phẩm thu hồi đó bao gồm:
1. Vật liệu bán dẫn có chứa hàm lượng Cadmium và Tellurium từ quá trình tái chế – USM (unrefined semiconductor material).
2. Vật liệu bán dẫn dư từ quá trình tráng phủ bán dẫn COS (coater over-spray).
3. Bụi thu hồi có chứa Cadmium từ quá trình sản xuất – LED Dust (Cadmium dust).
Trả lời:Ngày 23/5/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc xuất khẩu sản phẩm phụ thu được trong quá trình sản xuất. Về vấn đề Doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Mặt hàng phế liệu linh kiện điện tử đã qua sử dụng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ
Tuy nhiên, hàng hóa là: Các vật liệu thuộc danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại (CTNH) và chất thải có khả năng là CTNH theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. Khi xuất khẩu CTNH phải có văn bản chấp thuận được phép xuất khẩu của Tổng cục Môi trường theo quy định tại Điều 23 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và Môi trường.
Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với Tổng cục Môi trường, Doanh nghiệp có thể tìm hiểu nội dung văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *