Xin cấp lại mã vạch có dấu xác nhận của Hải Quan giám sát

Tiêu đề:Xin cấp lại mã vạch có dấu xác nhận của Hải Quan giám sát.
Hỏi:Do sơ xuất trong quá trình lưu trữ, doanh nghiệp chúng tôi đã làm thất lạc DANH SÁCH CONTAINER ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT (đã có dấu xác nhận của Hải Quan giám sát).
Bây giờ chúng tôi muốn xin cấp lại thì phải làm thế nào.
Xin quý cơ quan hướng dẫn giúp. T
rân trọng và cảm ơn !
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Trường hợp Doanh nghiệp thất lạc Danh sách container đủ điều kiện qua khu vục giám sát (có xấu xác nhận của  Hải quan giám sát), đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Chi cục hải quan nơi giám sát hàng hóa để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *