Xác nhận thực xuất đối với tờ khai hoàn thuế

Tiêu đề:Xác nhận thực xuất đối với tờ khai hoàn thuế
Hỏi:Doanh nghiệp chúng tôi năm 2012 có xuất khẩu hàng hóa sang Anh nhưng do hàng lỗi kỹ thuật nên chúng tôi có nhập vể theo loại hình hàng tạm nhập tái xuất vào tháng 9/2013 để tái chế sửa chữa và xuất lại. Chúng tôi đã đóng thuế GTGT NK và thuế NK. Năm 2014 chúng tôi làm hồ sơ xin hoàn thuế nhập khẩu nhưng chưa được giải quyết hoàn thuế, lý do là tờ khai xuất ban đầu năm 2012 chưa được xác nhận thực xuất nên không đúng thủ tục hoàn thuế. Nhưng theo tôi được biết thì theo quy định, hồ sơ hoàn thuế, thanh khoản tại Phần V Thông tư 194/2010/TT-BTC không yêu cầu tờ khai hải quan phải có xác nhận thực xuất, vì vạy đối với thủ tục hải quan điện tử không thực hiện việc xác nhận thực xuất trước khi thanh khoản, hoàn thuế. Xin hỏi Công ty chúng tôi có phải làm thủ tục xác nhận thực xuất đối với tờ khai xuất năm 2012, mà hoàn thuế vào năm 2015 không (hồ sơ năm 2014 chưa được giải quyết)?
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Đối với hàng hóa xuất khẩu sau đó tái nhập để tái chế tái xuất, trường hợp doanh nghiệp nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo hướng dẫn tại Điều 119 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng đã xuất khẩu trước đây thì ra quyết định không thu thuế đối với hàng tái nhập tại thời điểm tái nhập theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 55 Thông tư này.
Thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập.
Theo quy định tại khoản 3 Điều 119 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với trường hợp nêu trên bao gồm tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu ban đầu đã làm thủ tục hải quan và các giấy tờ chứng minh hàng thực xuất.
Đối với tờ khai đăng ký năm 2012, việc xác định hàng hóa thực xuất áp dụng theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC (thủ tục hải quan truyền thống); Điều 27 Thông tư số 222/2009/TT-BTC (thủ tục hải quan điện tử).
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện. 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *