Xác nhận không nợ thuế để làm thủ tục giải thể

Tiêu đề:Xác nhận không nợ thuế để làm thủ tục giải thể
Hỏi:Công ty em có trụ sở chính ở Tp. Hồ Chí Minh, có đăng ký XNK nhưng từ khi thành lập đến nay chưa mở tờ hải quan. Nay cty đang làm thủ tục giải thể và muốn có Xác nhận không nợ thuế. Vậy Cty phải nộp Công văn xin xác nhận cho Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh hay Tổng cục Hải quan Hà Nội?
Trả lời:Phòng Thuế xuất nhập khẩu trả lời như sau:
– Căn cứ Khoản 1- Điều 140 TT38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tạo, Khoản 71- Điều 1- TT 39/2019/TT-BTC thẩm quyền xác nhận để phục vụ cho việc hoàn tất các thủ tục giải quyết giải thể là của Tổng cục Hải quan.- Theo đó đề nghị Công ty gửi công văn xin xác nhận theo mẫu số 34/CVXNHT/TXNK tại TT 38/2015/TT-BTC
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *