Xác định mã HS code hàng xuất khẩu và thuế suất xuất khẩu

Tiêu đề:Xác định mã HS code hàng xuất khẩu và thuế suất xuất khẩu
Hỏi:Kính gửi : Cục Hải Quan TPHCM Thưa Quý cơ quan, Công ty chúng tôi đang đặt hàng sản xuất để xuất khẩu đi Nhật gỗ thanh làm cột trụ, xà, rầm để làm nhà với các kích thước: 45mm (dày) x 105mm (rộng) x 2650mm (dài). 30mm (dày) x 105mm (rộng) x 2650mm (dài). gồm nhiều thanh gỗ nhỏ có kích thước khác nhau ghép lại để tạo thành kích thước như trên. (Nguồn gỗ nguyên liệu (Spruce – white wood) này do công ty chúng tôi nhập khẩu từ các nước châu Âu). Chúng tôi xin hỏi hàng gỗ thanh này áp vào HS code 44186000 có đúng không hay mã HS code khác? và với mã HS code trên thì thuế suất xuất khẩu là 0% đúng không hay thuế suất khác? Trân trọng cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo Điều 26 Luật Hải quan năm 2014 ngày 30/6/2014 quy định “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”. Do đó, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản như sau:
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phân loại hàng hoá, phân tích để phân loại hàng hoá; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
Sáu quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Chú giải HS 2012;
Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
Ngoài ra, Quý công ty có thể thực hiện thủ tục xác định trước mã số hàng hóa được quy định tại Điều 23, Điều 24  Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
Hồ sơ xác định trước mã số được quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Do thông tin của Quý doanh nghiệp cung cấp không đủ cơ sở để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh áp mã số chính xác cho mặt hàng “gỗ thanh làm cột trụ, xà, rầm để làm nhà”.
Tuy nhiên, Quý Doanh nghiệp có thể tham khảo nội dung chi tiết Chú giải HS nhóm 44.18: “Nhãm nµy ¸p dông ®èi víi gç x©y dùng, kÓ c¶ gç kh¶m hay gç d¸t, ®­îc sö dông trong viÖc x©y dùng cho bÊt cø lo¹i nhµ nµo v.v… d­íi d¹ng hµng ho¸ ®• l¾p r¸p hay cã thÓ nhËn ra c¸c phÇn ch­a l¾p r¸p(( nh­ ®• cã s½n méng, méng ®u«i Ðn hay c¸c d¹ng méng t­¬ng tù ®Ó l¾p r¸p) ®• hoÆc ch­a g¾n víi c¸c chi tiÕt kim lo¹i cña chóng nh­ b¶n lÒ, kho¸ v.v…”
Đối với trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khẩu thì thực hiện các thủ tục theo quy định tại mục 4, chương III, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu là đối tượng đựơc hoàn thuế, không thu thuế theo quy định tại khoản 5, Điều 114, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính:
“ Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu”
Trong trường hợp cần thiết đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *