Vướng mắc trong quá trình thực hiện thông tư 39/2018/TT-BTC

Tiêu đề:Vướng mắc trong quá trình thực hiện thông tư 39/2018/TT-BTC
Hỏi:Xin gửi lời chào đến Cục Hải quan TPHCM, Phòng giám sát Quản Lý.
Chúng tôi Chi Nhánh Công ty TNHH Tiếp Vận Altus Việt Nam, chúng tôi có 1 vướng mắc trong quá trình thực hiện thông tư 39, muốn gửi đến quý cục Hải quan (Phòng giám sát) như sau: Căn cứ vào văn bản hướng dẫn tổng cục:3899/TCHQ-GSQL, ngày 04/07/2018 (vướng mắc 2, điều 16 & điều 18). Căn cứ văn bản hướng dẫn tổng cục:2896/GSQL-GQ1, ngày 14/09/2018 (vướng mắc về trong quá trình thực hiện thông tư) có hướng dẫn về mục 2: chứng từ Doanh nghiệp nộp gửi hệ thống, ngoài các chứng từ theo quy định tại điều 16.thông tư 38/2015.Doanh nghiệp có nộp thêm chứng từ ví dụ như như Công văn nhập phi mậu dịch, Văn bản đề nghị mang hàng về kho bảo quản, công văn giải trình. Căn cứ vào tính chất pháp lý của 2 văn bản trên, Doanh nghiệp nộp các chứng từ Công văn nhập phi mậu dịch, Văn bản đề nghị mang hàng về kho bảo quản, công văn giải trình “KHÔNG PHẢI KÝ TÊN ĐÓNG DẤU TRÊN CÁC BẢN GIẤY mà ký bằng chữ ký điện tử”, việc Doanh nghiệp nộp thông qua hệ thống như vậy có thực hiện đúng như hưởng dẫn của thông tư hay không? việc này làm giảm thời gian khai báo của doanh nghiệp. đề nghị hướng dẫn xử lý đối với trường hợp này.
Em xin trân trọng kính chào.
Trả lời:Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định về Khai hải quan:
“Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 Thông tư này theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số).
Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này và nộp, xuất trình bộ hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư này cho cơ quan hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan”. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Qúi Công ty được biết./.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *