Vướng mắc báo cáo quyết toán nguyên liệu gia công

Tiêu đề:Vướng mắc báo cáo quyết toán nguyên liệu gia công
Hỏi:K/g Cục Hải Quan TP.HCM
Theo hướng dẫn lập Mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL của Thông tư 39/2018/TT-BTC thì:
1/ Lượng NL, VT nhập khẩu tồn kho cuối kỳ: “Cột (11): Là lượng nguyên liệu tồn kho tại cuối kỳ báo cáo”.
Hướng dẫn này chưa nói rõ: Cột (11) là lượng nguyên liệu tồn kho trong kho; hay là lượng nguyên liệu tồn kho trong kho + lượng nguyên liệu tồn kho trong sản phẩm dỡ dang ?
2/ Lượng NL, VT nhập trong kỳ: “Cột (6): Gồm lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (bao gồm bán thành phẩm, thành phẩm để gắn với sản phẩm xuất khẩu thành sản phẩm đồng bộ) để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhập kho trong kỳ báo cáo; lượng nguyên liệu, vật tư nhận từ hợp đồng gia công khác chuyển sang; hàng nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đang đi trên đường chưa nhập kho tại cuối kỳ báo cáo; nhập lại kho khi dư thừa trên dây chuyền sản xuất; nhập kho sau khi thuê gia công lại; lượng nguyên liệu, vật tư của DNCX không làm thủ tục hải quan.”
Theo hướng dẫn này thì Lượng NL, VT nhập trong kỳ bao gồm cả hàng nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đang đi trên đường chưa nhập kho tại cuối kỳ báo cáo.
Nếu như vậy thì số liệu của kho (số liệu theo sổ sách kế toán) sẽ khác với số liệu của Báo cáo quyết toán. Trong khi hướng dẫn yêu cầu lấy dữ liệu từ hệ thống sổ sách kế toán để lập Mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL.
Vì vậy, doanh nghiệp đề nghị cơ quan Hải quan xem xét và có hướng dẫn rõ hơn, phù hợp với thực tế hơn để doanh nghiệp thực hiện cho đúng.
Rất mong sự phản hồi từ quý cơ quan. Chân thành cảm ơn !
Trả lời:Trả lời câu hỏi của Doanh nghiệp, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:
1. Theo Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018:
“a) Nguyên tắc lập sổ chi tiết kế toán và báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu: ….Tổ chức, cá nhân lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu theo hình thức nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu, kho thành phẩm theo từng mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm đang theo dõi trong quản trị sản xuất và đã khai trên tờ khai hải quan khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, xuất khẩu sản phẩm….
b) Tổ chức, cá nhân lập và nộp báo cáo quyết toán về tình hình xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả nhập khẩu của DNCX) cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 25 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này; báo cáo quyết toán về tình hình nhập – xuất – tồn kho thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 26 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15a/BCQTSP-GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này”
2. Nguyên tắc hướng dẫn xây dựng lập báo cáo quyết toán đã được quy định rõ tại biểu mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL, mẫu số 15a/BCQTSP-GSQL, 15b/BCQT-NLVTNN/GSQL, mẫu số 15c/BCQT-SPNN/GSQL Phụ lục số V kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Doanh nghiệp đối chiếu  từng nội dung tại hướng dẫn của biểu mẫu để thực hiện.
Trường hợp vướng mắc, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất để được hướng dẫn cụ thể.
Trân trọng./. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *