Về việc đăng kí địa chỉ kho doanh nghiệp

Tiêu đề:Về việc đăng kí địa chỉ kho doanh nghiệp
Hỏi:Công ty chúng tôi kinh doanh thương mai, thỉnh thoảng có đơn hàng xuất khẩu, do đó không có kho cố định. Sắp tới khai hải quan điện tử, Cục hải quan yêu cầu Doanh nghiệp phải đăng ký tên kho và địa chỉ. Vậy kính nhờ Cục hải quan cho Doanh nghiệp hướng dẫn để thực hiện.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ CV: 8294/TCHQ-GSQL ngày 01/07/2014. DN được gia hạn đăng ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đề nghị DN nghiên cứu công văn thực hiện ./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *