Về địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến

Tiêu đề:“Về địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến”
Hỏi:Doanh nghiệp của chúng tôi ở Đà Nẵng và có kho hàng tại Đà Nẵng nhưng mở tờ khai và xuất hàng tại các chi cục hải quan Tp Hồ Chí Minh. Do vậy DN chúng tôi phải sử dụng “mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến” là mã địa điểm của chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai ( theo hướng dẫn tại mục 1, công văn số 4613/TCHQ-Vnaccs ngày 26/04/2014). Chúng tôi xin hỏi là: 1. Hàng hoá của DN chúng tôi phải được đưa đến địa điểm tập kết hàng của chi cục hải quan nơi mở tờ khai trược khi đăng ký tờ khai hay sao? 2. Khi hàng đã đến địa điểm tập kết của chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai thì phải thông báo cho ai để quản lý? 3. Trường hợp đã hoàn thành việc đăng ký tờ khai nhưng do lỗi hệ thống không in được tờ khai thì chúng tôi có được phép xếp hàng vào container hay không hay phải xử lý như thế nào ( trường hợp này đã xảy ra với doanh nghiệp chúng tôi khi đăng ký tờ khai tại chi cục hải quan Sân bay Đà Nẵng). Xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được thông tin.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Những nội dung vướng mắc của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại những văn bản sau :
– Việc tập kết hàng hóa xuất khẩu : Quy định tại công văn số 3925/BTC-TCHQ  ngày 28/3/2014 của Bộ tài chính, công văn 1767/BTC-TCHQ ngày 11/02/2014 của Bộ tài chính và công văn 4613/TCHQ-VNACCS ngày 16/4/2014 của Tổng cục Hải quan.
– Trường hợp đã hoàn thành việc đăng ký nhưng do lỗi hệ thống không in được tờ khai thì doanh nghiệp phải chuyển sang khai tờ khai thủ công được quy định tại công văn số 4110/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2014 của Tổng cục Hải quan.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *