Về cung cấp thêm chứng từ khi có nhiều tờ khai

Tiêu đề:Về cung cấp thêm chứng từ khi có nhiều tờ khai
Hỏi:Công ty em trong KCX, cho em hỏi 3 vấn đề khi khai To khai Vnaccs: 1. Khi mở tờ khai loại hình G51 cho 1 lô hàng nhập gồm nhiều mặt hàng thuộc nhiều tờ khai xuất (G61) trước đó. Khi đó 1 lô hàng chung AWB, chung invoice & packing, .. , khi mở Tờ khai nhập G51 thì mở khoang 6-7 tờ khai (vì mỗi tờ khai nhập có link tương ứng 1 tờ khai xuất, không link được nhiều tờ khai xuất G61 được). Cho em hỏi là em chỉ photo 1 bộ hồ sơ giấy sao y ban chính (invoice&packing list,AWB, Agreement) cho 6-7 tờ khai đó hay mỗi tờ khai G51 đó là 1 bộ hồ sơ giấy sao y. 2. Khi mở tờ khai loại hình G61, (xuất sửa chữa hàng), B13, G51 (nhập sau khi sửa), … thì có photo sao y tờ khai tờ khai nhập/xuất trước đó . Cho em hỏi em chỉ photo tờ khai xuất/ nhập này (trang 1 & 2) hay phải photo cả phụ lục (có tô highline trên mã hàng cần xuất /nhập). Vì theo em biết là mấy lần đi học do HQ hướng dẫn có nói là phần mềm Vnacc la có sẳn rồi chỉ cần photo sao y 2 mặt tờ khai thôi không photo Phu lục (do có HQ yêu cầu photo cả phụ lục giống ECUS 4 ) nên em hỏi lại. Bên cạnh đó Doanh nghiệp có phải và scan những tờ khai xuất/ nhập này đính kèm khi khai HQ Vnaccs hay không? 3. Về phần sửa chữa bổ sung tờ khai sau thông quan, trước 60 ngày. Trường hợp hàng đã xuất khẩu loại hình B13 (tái xuất sau khi đã sửa xong hàng) (luồng đỏ). Sau đó Doanh nghiệp phát hiện sai giá (doanh nghiệp trong KCX không thuế). Nghĩa là trong quá trình làm chứng từ invoice & Packing list, Agreement , doanh nghiệp làm sai chứng từ này so với tờ khai, invoice nhập về trước đó -> dẫn đến việc mở tờ khai Vnaccs sai theo (nghĩa là tờ khai xuất khớp với bộ chứng từ xuất bị sai giá). Vậy cho hỏi Doanh nghiệp muốn sửa tờ khai xuất (đồng thời sẽ sửa luôn chứng từ xuất: invoice, agreement, ..) cho đúng với giá nhập về trước đó, theo quy định là có sửa được hay không? (xin nói thêm là đây là hàng sửa chữa nên điều kiện thanh toán là không thanh toán – No value) Nhờ Quý cơ quan Hải quan giải đáp giúp doanh nghiệp 3 trường hợp trên để doanh nghiệp biết áp dụng nếu có xảy ra trong quá trình xuất nhập. XIn chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Hồ sơ hải quan điện tử được quy định tại Điều 8 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính;
– Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính;
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *