VỀ CÁC LOẠI C/O

Tiêu đề:VỀ CÁC LOẠI C/O
Hỏi:Tôi muốn hỏi c/o ưu đãi đặc biệt form E khi người đứng tên trên ô số 1 cùng quốc gia với người phát hành invoice ( Trung quốc) thì có yêu cầu phải tích vào ô Third party invoicing không
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc vướng mắc C/O mẫu E. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2706/TCHQ-GSQL ngày 07/6/2011 về việc hướng dẫn một số điểm của Thông tư số 36/2010/TT-BCT và triển khai kết quả cuộc họp nhóm ACTNC lần thứ 37 thì: “Điều 23, Phụ lục II Thông tư số 36/2010/TT-BCT quy định cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu phải chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba. Trường hợp hóa đơn do một công ty của Trung Quốc hoặc ASEAN cấp (công ty này không phải nhà xuất khẩu) cũng được hiểu là trường hợp hóa đơn bên thứ ba.”
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.Trân trọng./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *