Tỷ lệ hao hụt trong sản xuất hàng xuất khẩu

Tiêu đề:Tỷ lệ hao hụt trong sản xuất hàng xuất khẩu
Hỏi:Công ty đã xây dựng tỷ lệ hao hụt là 2%. Thực tế sản xuất tỷ lệ hao hụt có thay đổi và bình quân xắp xỉ 2%. Khi quyết toán xác định thuế không thu nguyên liệu nhập khẩu, doanh nghiệp căn cứ vào tỷ lệ hao hụt nào. Đối với sản phẩm đã quyết toán xác định thuế không thu nguyên liệu nhập khẩu. Nhưng thực tế sản xuất các kỳ kế tiếp thì tỷ lệ hao hụt có thay đổi so với tỷ lệ hao hụt làm căn cứ làm quyết toán thuế không thu nguyên liệu nhập khẩu trước đó. Trường hợp này doanh nghiệp xây dựng lại tỷ lệ hao hụt cho sản phẩm này như thế nào.
Trả lời:
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *