Trường hợp đặc biệt của C/O form E

Tiêu đề:Trường hợp đặc biệt của C/O form E
Hỏi:– Công ty chúng tôi tại Việt Nam (gọi tắt là công ty A) có ký hợp đồng mua hàng với công ty B (trụ sở tại Nhật Bản) và chỉ định người giao hàng (Shipper) chính là công ty C (trụ sở tại Trung Quốc). – Tuy nhiên, sau khi giao hàng thì công ty C lại không trực tiếp xin C/O mà lại ủy quyền cho công ty D (cũng có trụ sở tại Trung Quốc và là công ty mẹ của công ty C) đứng tên xin C/O form E Kết quả là: – Công ty B là người đứng tên trên Hợp đồng, Invoice, Packing – Công ty C là người đứng tên trên B/L tại mục Shipper – Công ty D là người đứng tên trên C/O form E tại mục Exporter Vậy trong trường hợp này C/O form E có được xem là hợp lệ không ạ? Kính nhờ Cục Hải quan TPHCM tư vấn giúp Chúng tôi xin nó rõ hơn là các nội dung khác trên C/O đều thỏa mãn nguyên tắc xuất xứ ASEAN – Trung Quốc nên bên dưới Điều 23 phụ lục 2 “Cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu phải chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hoá đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi nhà xuất khẩu ACFTA đại diện cho công ty đó miễn là hàng hoá đáp ứng các quy định về xuất xứ trong Phụ lục I Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM. Số hoá đơn bên thứ ba phải được ghi trên Ô số 10 của C/O mẫu E. Nhà xuất khẩu và người nhận hàng phải có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định, bản sao của hoá đơn bên thứ ba phải nộp cùng với C/O mẫu E cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu”. Tại khoản 10, Phụ lục 3 về mẫu C/O (phần overleaf notes) Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 trên có quy định: “Trường hợp hoá đơn phát hành tại Bên thứ ba theo quy định tại Điều 23, Phụ lục 2 thì đánh dấu vào ô “ Third Party Invoicing”, số hoá đơn phải được ghi rõ tại Ô số 10, tên công ty phát hành hoá đơn và tên Nước mà công ty này đặt trụ sở tại Nước đó phải phải được ghi rõ tại Ô số 7”.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc vướng mắc C/O mẫu E. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo trình bày của Doanh nghiệp tại công văn nêu trên thì người đứng tên trên ô số 1 của C/O (Công ty D) là người được uỷ quyền xin cấp C/O.
Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan thì trường hợp ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người được uỷ quyền, C/O mẫu E đó không hợp lệ để được hưởng ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định ACFTA.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *