Tờ khai thông quan luồng xanh

Tiêu đề:Tờ khai thông quan luồng xanh
Hỏi:Theo công văn 2630/HQHCM-GSQL thì đối với tờ khai luồng xanh thì doanh nghiệp đi thẳng ra bộ phận giám sát để nhập hàng, xuất hàng mà sao chỉ một số chi cục áp dụng , không thống nhất toàn bộ cục…Hải quan đầu tư thì yêu cầu ra bộ phận giám sát…còn hải quan gia công thì vẫn còn tiếp nhận tờ khai luồng xanh…còn nói là ko tiếp nhận sau này thanh khoản ko được…nên làm cho một số doanh nghiệp sợ và phải đem lên…còn bộ phận giám sát thì cứ phiền nhiễu đầy đủ mới cho DN xuất nhập hàng …thế này là thế nào…sao ko thống nhất gì hết…???
Trả lời:Cục hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ công văn 5665/BTC-TCHQ ngày 29/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thông tư số 22/2014/TT-BTC và công văn số 10015/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2014 của Tổng cục Hải quan.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *