To danh sach Container du dieu kien qua khu vuc giam sat hai quan

Tiêu đề:To danh sach Container du dieu kien qua khu vuc giam sat hai quan
Hỏi:Theo Khoản 9 Điều 25 Nghị đinh số 08/2015/NĐ-CP, các cơ quan quản lý nhà nước không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy. Trường hợp nếu bị thất lạc bản giấy tờ danh sách Container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan (sau khi hàng đã được thông quan năm 2015 và doanh nghiệp đã sử dụng hết hàng nhập khẩu) thì doanh nghiệp in từ hệ thống và lưu tờ danh sách này mà không cần chữ ký và con dấu công chức được hay không? Trân trọng.
Trả lời:Trả lời câu hỏi của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau: Căn cứ điểm a và c Khoản 2, Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC: “a) Trách nhiệm của người khai hải quan:
a.1) Đối với hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản hoặc đưa hàng về địa điểm kiểm tra hoặc hoặc hàng hóa đã được phê duyệt vận chuyển độc lập hoặc hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế, không chịu thuế, có số tiền thuế phải nộp bằng không hoặc được ân hạn thuế 275 ngày do Chi cục Hải quan cửa khẩu kiểm tra thực tế (kiểm hóa hộ) theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai: Cung cấp thông tin số tờ khai hải quan, danh sách container theo mẫu số 29/DSCT/GSQL Phụ lục V (đối với hàng hóa vận chuyển bằng container) hoặc danh sách hàng hóa theo mẫu số 30/DSHH/GSQL Phụ lục V (đối với hàng hóa khác) hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi tại khu vực cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không quốc tế, kho hàng không kéo dài hoặc cho cơ quan hải quan tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa, ga đường sắt liên vận quốc tế.
Người khai hải quan thực hiện in danh sách container, danh sách hàng hóa trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn) hoặc hệ thống khai của người khai hải quan. Trường hợp có sự thay đổi danh sách container, danh sách hàng hóa so với nội dung khai trên tờ khai hải quan khi người khai hải quan nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập, người khai hải quan in hoặc đề nghị công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu in danh sách container, danh sách hàng hóa từ Hệ thống;a.3) Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng chưa có Hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào lưu giữ, đưa ra khỏi khu vực cảng, kho, bãi thì người khai hải quan cung cấp thông tin số tờ khai, danh sách container, danh sách hàng hóa cho cơ quan hải quan. c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:c.2) Đối với hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát tại cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa, đường sắt liên vận quốc tế và trường hợp quy định tại điểm a.3 khoản này: Chi cục Hải quan cửa khẩu có trách nhiệm kiểm tra thông tin do người khai hải quan hoặc người vận chuyển cung cấp nêu tại điểm a.1 khoản này và thông tin trên Hệ thống để giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan; xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên Hệ thống.
Đối với trường hợp quy định tại điểm a.3 khoản này, nhập khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, kho hàng không kéo dài, sau khi xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống, công chức hải quan xác nhận trên danh sách container hoặc danh sách hàng hóa và giao người khai hải quan chuyển cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để cho phép hàng hóa qua khu vực giám sát. Trường hợp sử dụng tờ khai vận chuyển độc lập, trên cơ sở thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển do người khai hải quan cung cấp, công chức hải quan xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống, ký tên, đóng dấu công chức trên trang đầu của thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển và giao người khai hải quan chuyển cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để cho phép hàng hóa qua khu vực giám sát; …” Để có cơ sở giải quyết vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi đã xác nhận trên danh sách container để đối chiếu thông tin xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống và xem xét giải quyết theo quy định. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để công ty tham khảo và thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý
Ngày trả lời:14/06/2017
Lượt bình chọn:0
Tên công ty:Công ty TNHH SX TM CN Nhựa Á Châu
Mã số thuế:0310819744
Tên người hỏi:Đinh Công Khanh
Email:dinhcongkhanh13@gmail.com
Số điện thoại:0906908046

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *