Thuốc dược có chất phóng xạ được áp thuế VAT 5% hay 10%

Tiêu đề:Thuốc dược chất phóng xạ được áp thuế VAT 5% hay 10%
Hỏi:Kính gởi Chi cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh, Hiện nay theo NĐ 54/2017/NĐ-CP, thuốc phóng xạ được quy định rõ trong phụ lục IV thuốc phóng xạ tương ứng với các đồng vị như sau: STT 32: I -125; STT 35: I-131; STT 59: Sm-153 và STT 65: Technetium 99m (Tc-99m) .
Do mặt hàng này là mặt hàng kiểm soát đặc biệt nên có 2 cơ quan quản lý cấp phép: Cục Quản lý dược và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân-Bộ Khoa học và Công nghệ.
-Hiện nay chúng tôi đã xúc tiến các thủ tục theo hướng dẫn của Luật Dược 2016 và NĐ 54/2017/NĐ-CP để tiến hành làm giấy phép xin nhập khẩu ở Cục Quản lý Dược. Trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ của Cục Quản lý Dược, để đáp ứng nhu cầu thuốc của các bệnh viện chúng tôi vẫn khai báo nhập khẩu theo giấy phép: Nhập khẩu và vận chuyển của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân – Bộ Khoa học và Công nghệ trong giấy phép có ghi rõ là đồng vị dùng cho mục đích chẩn đoán và điểu trị bệnh được áp thuế VAT là 5%.
Vậy chúng tôi xin phép được hỏi, với giấy phép nhập khẩu và vận chuyển của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân-Bộ Khoa học và Công nghệ các nguồn đồng vị với mục đích: Chẩn đoán và điều trị bệnh được ghi rõ trong giấy phép thì chúng tôi vẫn được áp thuế VAT là 5% hay phải áp thuế theo nguồn phóng xạ là 10%.
Kính mong Quý Cơ quan phản hồi cho chúng tôi để áp thuế chính xác. Xin cám ơn Quý Cơ quan và Trân trọng kính chào,
Trả lời:Trả lời :
  Căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 27/02/2015, Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính và công văn hướng dẫn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/01/207 của Bộ Tài chính :
Thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong y tế nhập khẩu không được nêu tên cụ thể tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 (hiện nay là Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015) của Bộ Y tế thì phải có xác nhận của Bộ Y tế đề được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.
Đề nghị doanh nghiệp căn cứ cá quy định và hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ liên quan để thực hiện.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *