Thuế xuất khẩu loại hình sản xuất xuất khẩu

Tiêu đề:Thuế xuất khẩu loại hình sản xuất xuất khẩu
Hỏi:Kính gửi Cục Hải quan TPHCM Chúng tôi xin được quý cơ quan hướng dẫn trường hợp như sau: Chúng tôi sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu.Nếu sản phẩm xuất khẩu thuộc nhóm mặt hàng có thế xuất khẩu thì chúng tôi có được miễn thuế xuất khẩu và được thông quan hàng hóa xuất khẩu mà không phải đóng thuế xuất khẩu hay không?
Trả lời:Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và Điều 12, Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *