Thuế nhập khẩu mực ống đông lạnh từ Ecuador

Tiêu đề:Thuế nhập khẩu mực ống đông lạnh từ Ecuador (Nam Mỹ) code hs 03074310
Hỏi:Kính gởi ban tư vấn Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh . Công ty chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu mực ống đông lạnh từ Ecuador (Nam Mỹ) code hs 03074310, thuế suất nhập khẩu bao nhiêu %, công ty cần chứng từ gì để được thông quan.
Trả lời:1/ Thuế suất Nhập khẩu :
Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Khi phân loại hàng hoá phải căn cứ hồ sơ Hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi mã số, của hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam”;
Căn cứ điểm 2 Điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;  “.. Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Căn cứ Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Căn cứ Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP.
Mặt hàng mực ống đông lạnh mã HS 0307.43.10 có thuế suất nhập khẩu là 10%.
2/ Hồ sơ chứng từ cần có để thông quan :
Mặt hàng mực ống đông lạnh khi nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản .
Hồ sơ thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
       
   Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn để Quý Công ty được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *