Thuế nhập khẩu hạt giống Măng Tây

Tiêu đề:Thuế nhập khẩu hạt Măng Tây
Hỏi:công ty em có nhập khẩu hạt Măng Tây từ Hà Lan, nhưng tra cứu nếu củ măng tây thì mức thuế nhập khẩu là 15%, nhưng nếu tra hạt giồng thì không phân cho loại măng tây. Vậy cho em hỏi nhập khẩu hạt măng tây mức thuế áp dụng là bao nhiêu?
Trả lời:Nội dung trả lời:
Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Khi phân loại hàng hoá phải căn cứ hồ sơ Hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi mã số, của hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam”;
Căn cứ điểm 2 Điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;  “ Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Căn cứ Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Căn cứ Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP.
Căn cứ nội dung chương 12 : “ Hạt dầu và quả có dầu ; các loại hạt, hạt giống và quả khác”. Nhóm 12.09 : “ Hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng”.
Căn cứ nội dung chú giải 3 chương 12: “ Nhóm 12.09 không áp dụng đối với những loại sau, cho dù dùng để gieo trồng :
a/ Các loại rau đậu hay ngô ngọt ( chương 7).
b/ Các loại gia vị hoặc các sản phẩm khác thuộc chương 9.
c/ Ngũ cốc ( chương 10 )
d/ Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11.”
Căn cứ nội dung nhóm 12.07 : “ Quả và hạt có dầu khác , đã hoặc chưa vỡ mảnh ”.
Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS tổng quát chương 12: “ Nhóm 12.01 đến 12.07 gồm các loại hạt và quả dùng cho quá trình chiết xuất (bằng áp lực hoặc bằng dung môi) dầu và mỡ dùng cho công nghiệp hoặc thực phẩm, dù chúng dùng cho mục đích này, cho việc làm giống hoặc cho các mục đích khác”.
Căn cứ các quy định về phân loại nêu trên, mặt hàng  hạt măng tây dùng để gieo trồng thuộc nhóm 12.07 , mã số 1207.99.90 có thuế suất nhập khẩu là 10%.
   Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn để Quý Công ty được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *