Thuế GTGT hàng NK

Tiêu đề:Về thuế GTGT hàng NK sau đó xuất khẩu trả lại chủ hàng nước ngoài
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải Quan TP.HCM/Cục Thuế TP.HCM
Em bên công ty Song Nguyễn Lâm, em có 1 vấn đề cần hỏi như sau: Công ty có nhập khẩu hàng hóa từ NCC nước ngoài , để bán khách hàng nội địa.Trong quá trình kinh doanh, có một số mặt hàng bị lỗi nên công ty xuất trả lại cho NCC nước ngoài. Chi tiết như sau:
NĂM 2018:
+ Ngày 31/10/2018 mở TKXK số: 302185128251 xuất trả 17.050kg bột kem không sữa MF10 ( Trong đó có : 14.400kg trực thuộc tờ khai NK số: 102244055060 ngày 27/09/2018 và 2.650kg trực thuộc tờ khai NK số: 102268830200 ngày 11/10/2018 => thuế suất NK 0% và thuế GTGT hàng NK là 10% với tổng số tiền: 123.468.089đ ). Công ty chúng tôi đã khấu trừ toàn bộ thuế GTGT hàng nhập khẩu nêu trên tại tờ khai thuế GTGT tháng 10/2018.
NĂM 2019: tương tự như vậy chúng tôi có các TKXK trả hàng như sau
+ Ngày 18/06/2019 mở TKXK số: 302587119020 trả 1.000kg hương cà phê 384501 (trực thuộc tờ khai NK số: 102519726960 ngày 08/03/2019 => thuế suất NK 0% và thuế GTGT hàng NK là 10% với tổng số tiền: 49.772.500đ). Công ty chúng tôi đã khấu trừ toàn bộ thuế GTGT hàng nhập khẩu nêu trên tại tờ khai thuế GTGT tháng 03/2019.
+ Ngày 13/08/2019 mở TKXK số: 302694004342 trả 25.000kg bột kem không sữa SPD35AM (trực thuộc tờ khai NK số: 102797062430 ngày 05/08/2019 => thuế suất NK 0% và thuế GTGT hàng NK là 10% với tổng số tiền: 83.322.000đ). Công ty chúng tôi đã khấu trừ toàn bộ thuế GTGT hàng nhập khẩu nêu trên tại tờ khai thuế GTGT tháng 08/2019.
+ Ngày 14/08/2019 mở TKXK số: 302696647320 trả 25.000kg bột kem không sữa SPD35AM (trực thuộc tờ khai NK số: 102799157861 ngày 06/08/2019 => thuế suất NK 0% và thuế GTGT hàng NK 10% với tổng số tiền:83.900.625đ). Công ty chúng tôi đã khấu trừ toàn bộ thuế GTGT nhập khẩu nêu trên tại tờ khai thuế GTGT tháng 08/2019.
+ Ngày 09/09/2019 mở TKXK số: 302743477430 trả 955kg bột kem không sữa MF10 (trực thuộc tờ khai NK số: 102626468010 ngày 06/05/2019 => thuế suất NK 0% và thuế GTGT hàng NK là 10% với tổng số tiền: 6.804.824).
Công ty chúng tôi đã khấu trừ toàn bộ thuế GTGT nhập khẩu nêu trên tại tờ khai thuế GTGT tháng 05/2019. Hiện tại, theo như công văn số 1453/TCHQ-TXNK ngày 14/03/2019 về việc hoàn thuế GTGT thì từ ngày 01/02/2018 trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT hàng NK nhưng sau đó phải xuất khẩu trả lại chủ hàng nước ngoài thì cơ quan hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa (hoàn thuế).
Vậy, kính mong Cục Hải Quan TP.HCM/ Cục Thuế TP.HCM hướng dẫn giúp thủ tục để công ty chúng tôi làm đúng theo quy định.
Trân trọng kính chào
Trả lời:Thông tư số 38/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” qui định:
Qui định về việc kê khai với cơ quan thuế về khoản thuế GTGT được cơ quan hải quan hòan trả tại khoản 4 Điều 132 như sau: “ Đối với tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn theo quy định tại khoản 2 Điều này, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai với cơ quan thuế nơi quản lý doanh nghiệp về số tiền thuế giá trị gia tăng đã được cơ quan hải quan hoàn theo quy định của pháp luật.”
Hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất được xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa (hướng dẩn tại CV 1453/TCHQ-TXNK ngày 14/3/2019 của Tổng cục Hải quan).
Trường hợp của Doanh nghiệp:  tiền thuế GTGT đã kê khai khấu trừ với cơ quan thuế thì không nên thực hiện làm thủ tục hoàn thuế GTGT thừa tại cơ quan hải quan (vì thông tin hoàn thuế GTGT thừa tại cơ quan hải quan phải được kê khai lại với cơ quan thuế theo khoản 4 Điều 132 nêu trên).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *