Thủ tục xuất nhập khẩu

Tiêu đề:Thủ tục xuất nhập khẩu
Hỏi:Kính gửi ban tư vấn
Công ty chúng tôi là DNCX, 100% vốn đầu tư nươc ngoài chuyên sản xuất linh kiện điện tử là tấm mạch in mềm FBCA. Hiện nay, công ty chúng tôi muốn nhập khẩu FPCA từ nước ngoài về Việt Nam sau đó xuát bán lại cho DNCX khác hoặc DN Nội địa mà không thực hiện thêm bất kỳ khâu sản xuất nào. Trên giấy chứng nhận đầu tư của công ty chúng tôi có ghi Mục tiêu dự án là: Sản xuất, gia công và kinh doanh linh kiện điện tử tấm mạch in mềm FBCA Vậy xin hỏi ban tư vấn: Trên giấy chứng nhận đầu tư của công ty chúng tôi ghi như vậy thì công ty chúng tôi có được phép thự hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu không?(nhập FPCA từ nước ngoài về Việt Nam sau đó xuát bán lại cho DNCX khác hoặc DN Nội địa) hay là giấy chứng nhận đầu tư của công ty chúng tôi phải ghi rõ là ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN QUYỀN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Rất mong nhận được sự trợ giúp của ban tư vấn
Trả lời:Về câu hỏi của Quý công ty , Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015:
“5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.”
– Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015:
“7. Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.”
– Căn cứ Điều 13 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ:
Điều 13. Công bố điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
“1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tập hợp các ngành, nghề và điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư và ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 Nghị định này để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
2. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được công bố theo quy định tại Khoản 1 Điều này gồm những nội dung sau đây:
a) Ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
b) Căn cứ áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;
c) Nội dung điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này;
d) Các ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 Nghị định này.
3. Những nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này được cập nhật trong các trường hợp sau:
a) Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài có sự thay đổi theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư;
b) Các ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 Nghị định này được điều chỉnh theo kết quả rà soát quy định tại Khoản 1 Điều này.
4. Những nội dung được cập nhật trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định này.”
– Căn cứ Điều 7 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, tại phụ lục 4, số thứ tự 64: Hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài (thuộc phụ lục 4, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện).
Như vậy, Công ty cần xem lại Giấy chứng nhận đầu tư có đáp ứng về điều kiện kinh doanh hoặc liên hệ với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư để được hướng dẫn cụ thể
Cục hải quan TP Hồ Chí Minh trả lời để công ty biết và thực hiện.
Trân trọng,
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *