Thủ tục xuất nhập khẩu giữa hai kho CFS khác nước

Tiêu đề:Thủ tục xuất nhập khẩu giữa hai kho CFS khác nước
Hỏi:Chúng tôi có kho CFS tại Cambodia và kho CFS tại Bình Dương, Việt Nam. Do lượng hàng ở kho CFS Cambodia không đủ đóng container, do đó chúng tôi dự kiến chuyển lượng hàng từ kho CFS Cambodia sang kho CFS Bình Dương để đủ lượng đóng container xuất đi nước ngoài. Xin quí hải quan hỗ trợ tư vấn giúp chúng tôi có thể thực hiện phương án này hay không (trong trường hợp hải quan Cambodia cho phép)
Trả lời:Kính gửi: Công ty TNHH Damco Việt NamLiên quan đến thủ tục hải quan hàng hóa chuyển từ kho CFS tại Cambodia sang kho CFS tại Bình Dương để xuất khẩu, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ khoản c2, điểm 1, mục 28 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Theo đó, hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng đích ghi trên vận đơn, kho hàng không kéo dài, kho CFS…. sẽ thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập. Như vậy, để thực hiện được phương án Công ty đề cập thì hàng hóa chuyển từ kho CFS tại Cambodia phải thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu nộp thuế đầy đủ trước khi chuyển sang kho CFS tại Bình Dương để đóng ghép xuất khẩu.
Hiện nay, chưa có quy định về việc hàng hóa chuyển từ kho CFS tại Cambodia sang kho CFS tại Bình Dương để xuất khẩu.
Trân trọng./.
TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thanh Long
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *