Thủ tục xuất khẩu hóa chất

Tiêu đề:Thủ tục xuất khẩu hóa chất
Hỏi:Kính chào Cục Hải quan TPHCM, Công ty tôi muốn hỏi như sau: Công ty tôi muốn xuất khẩu hóa chất Polycarboxylic acid có mã 29171900, tôi xem thao khảm thì thấy nằm ở PHỤ LỤC V – DANH MỤC HÓA CHẤT PHẢI KHAI BÁO theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP. Vậy, Công ty tôi nếu xuất khẩu thì có phải xin giấy phép chuyên ngành không hay chỉ khai báo thông thường?
Trả lời:Căn cứ Nghị định 26/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 108/2018/NĐ-CP của chính phủ thì: “Điều 18a. Xác nhận Phiếu an toàn hóa chất đối với hóa chất xuất khẩu
Tổ chức, cá nhân trước khi xuất khẩu hóa chất phải ghi đầy đủ thông tin của hóa chất theo yêu cầu trong Phiếu an toàn hóa chất và phải được Bộ Công thương đánh giá, xác nhận vào Phiếu an toàn hóa chất.”Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu văn bản nêu trên để thực hiện
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *