Thủ tục VNACCS

Tiêu đề:Thủ tục VNACCS
Hỏi:đến khi nào Cục HQ TP HCM- các cửa khẩu mới áp dụng CV 5665/BTC-TCHQ ngày 29/04/2014 để TK nhập /xuất luồng xanh không cần đóng dấu công chưc HQ ngoài CK được thông quan qua HQ giám sát CK. Vì hiện nay HQ tất cả các CK tại TPHCM áp dụng CV 4962/TCHQ-VNACCS ngày 8/5/2014 bắt buộc TK xuất/nhập luồng xanh phải có đóng dấu HQ nơi đăng ký TK. Việc này làm khó khăn cho DN và không phát huy tính ưu việc của hệ thống khai báo HQ điện tử. Xét thấy khi TK X/N có trên hệ thống thì CB HQ CK phải xác nhận thông quan hàng hoá không trả TK bắt DN phải đưa TK về nơi dăng ký đóng dấu HQ. ở đây các anh đã thấy có TK trên hệ thống vẫn trả TK không xác nhận thông quan hàng hoá Tôi thấy vấn đề này đi ngược lại với tinh thần các CV 5665, Chỉ thị 4632/CT-TCHQ ngày 26/4/2014.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Trong giai đoạn hệ thống E-custom chạy chưa tốt thì tất cả các tờ khai luồng xanh, vàng, đỏ phải được Hải quan nơi đăng ký tờ khai in, đóng dấu xác nhận thông quan; giao cho doanh nghiệp xuất trình tại hải quan giám sát để xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát theo quy định tại Công văn 4962/TCHQ-VNACCS của Tổng cục Hải quan.
Khi nào hệ thống E-custom chạy tốt Cục HQTPCMC sẽ có thông báo để  các Chi cục thực hiện theo Công văn 5665/BTC-TCHQ.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *