Thủ tục tái xuất hàng tạm nhập và thủ tục hoàn thuế nhập khẩu

Tiêu đề:Thủ tục tái xuất hàng tạm nhập và thủ tục hoàn thuế nhập khẩu
Hỏi:Xin quí cơ quan giải đáp giúp. Công ty chúng tôi có tái nhập lô hàng về để sửa chữa, rồi tái xuất lại cho khách hàng. Chúng tôi đã làm thủ tục tái nhập tại cảng vict cho lô hàng này. Chuẩn bị tái xuất lai cho khách hàng. Cho tôi hỏi hồ sơ tái xuất trở lại bao gồm những gì? Và những vấn đề cần lưu ý là gì?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Do Doanh nghiệp không nêu rõ hàng tái nhập thuộc loại hình nào cho nên Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh không thể trả lời chính xác cho Doanh nghiệp. Doanh nghiệp căn cứ vào các quy định sau để thực hiện:
– Trường hợp là hàng hóa đã xuất khẩu nhưng trả lại để sữa chữa, sau đó tái xuất trở lại thì thực hiện theo Điều 55 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.
– Trường hợp hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì thực hiện theo Điểu 53 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.
Hiện nay, Luật Hải quan năm 2014 đã có hiệu lực nhưng các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan chưa ban hành. Trường hợp có văn bản mới ban hành thay thế Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 thì Doanh nghiệp thực hiện theo văn bản mới.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *