THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ BẰNG BAY HƠI

Tiêu đề:THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ BẰNG BAY HƠI
Hỏi:Kính gửi Quý Cục! Hiện nay công ty chúng tôi đang dự định nhập khẩu mặt hàng máy làm mát không khí bằng bay hơi mã số HS code 8479.60.00 (loại trên 20kg) và 8509.80.90 ( loại dưới 20kg), chúng tôi đã tham khảo quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 về việc ban hành danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng nhà nước theo mã số HS, thì thấy rằng mặt hàng này có mã HS không nằm trong danh mục của quyết định trên. Tuy nhiên khi tham khảo thủ tục nhập khẩu mặt hàng này tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn KV1/ Cát Lái, cán bộ hải quan vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục kiểm tra chất lượng nhà nước. Vậy xin Quý Cục cho biết yêu cầu này của cơ quan hải quan có đúng không?
Trả lời:Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với những mặt hàng nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện theo quy định tại Thông tư Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017, Thông tư 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 của  Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó những mặt hàng không thuộc phụ lục ban hành kèm theo Quết định 3482/QĐ-BKHCN thì không phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu tại các cơ quan KTCN được sự ủy quyền của Bộ KH&CN.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *