Thủ tục nhập khẩu bình cứu hỏa

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu bình cứu hỏa
Hỏi:Kính thư Hải Quan, xin quý Hải quan tư vấn cho doanh nghiệp chúng tôi THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÌNH CỨU HỎA. Như tôi được biết thì mặt hàng này phải kiểm tra chất lượng, vậy đơn vị nào kiểm tra chất lượng mặt hàng này.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu bình cứu hỏa. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
1. Về chính sách mặt hàng:
Theo quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 31/03/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ thì việc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy không yêu cầu phải có giấy phép. Tuy nhiên, những mặt hàng này thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an theo Thông tư số 14/TT-BCA ngày 20/3/2012 khi nhập khẩu cần phải kiểm định chất lượng theo quy định. Do đó, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Bộ Công an) để được hướng dẫn cụ thể.
2. Về thủ tục Hải quan:
Thủ tục Hải quan hiện hành thực hiện theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *