Thủ tục đăng ký gia công với cty nước ngoài

Tiêu đề:Thủ tục đăng ký gia công với cty nước ngoài
Hỏi:Chúng tôi có nhận gia công đánh bóng kéo cho cty ở nhật. Tất cả nguyên phụ liệu cty bên nhật gửi cho chúng tôi .sau đó chúng tôi đánh bóng xong gửi lại cho cty bên nhật .
Vậy cho chúng tôi hỏi chúng tôi có phải mở hợp đồng gia công không?Có phải đăng ký với hải quan không, và phải mở hợp đồng vào lúc nào?hợp đồng gia công hải quan có mẫu hay không?
Trả lời:Căn cứ điều 178 và điều 179 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2011 của Quốc hội quy định:
  “Điều 178. Gia công trong thương mại
Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.
Điều 179. Hợp đồng gia công
Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.”
Căn cứ điều 39 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định:
“Điều 39. Hợp đồng gia công
Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của Luật thương mại và phải tối thiểu bao gồm các điều khoản sau:
1. Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia công trực tiếp.
2. Tên, số lượng sản phẩm gia công.
3. Giá gia công.
4. Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán.
5. Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất trong nước (nếu có) để gia công; định mức sử dụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong gia công.
6. Danh mục và trị giá máy móc, thiết bị cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho để phục vụ gia công (nếu có).
7. Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bị thuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công.
8. Địa điểm và thời gian giao hàng.
9. Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa.
10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.”
Như vậy, trường hợp công ty thực hiện hình thức gia công cho đối tác nước ngoài theo quy định tại điều 178 Luật thương mại 2005 thì phải ký kết hợp đồng gia công và việc ký kết hợp đồng gia công phải thực hiện trước khi công ty nhập khẩu lô hàng nguyên liệu vật tư đầu tiên. Căn cứ vào hợp đồng gia công đã ký kết, công ty mới xác định được Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu để đăng ký tờ khai.
Hợp đồng gia công là sự thoả thuận giữa công ty và bên đặt gia công, không thực hiện theo mẫu cụ thể. Tuy nhiên, hợp đồng gia công phải có tối thiểu các điều khoản quy định tại điều 39 Nghị định 69/2018/NDĐ-CP nêu trên.
Cá nhân, tổ chức thực hiện hợp đồng gia công phải thông báo hợp đồng gia công cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 56 Thông tư số 38/2018/TT-BTC đã được sửa đổi bởi Thông tư số 39/2018/TT-BTC, cụ thể như sau:
“Trước khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công cho Chi cục Hải quan quản lý nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21, mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc theo mẫu số 18/TBHĐGC/GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư này. Hệ thống tự động tiếp nhận và phản hồi số tiếp nhận hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công.
Tổ chức, cá nhân chỉ thông báo một lần và thông báo bổ sung khi có sự thay đổi về các nội dung đã thông báo. Số tiếp nhận hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công được khai trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, máy móc, thiết bị và sản phẩm để thực hiện hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công tại ô giấy phép xuất khẩu, giấy phép nhập khẩu theo hướng dẫn tại mẫu số 01, mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.”
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *