Thủ tục chuyển khẩu về địa phương

Tiêu đề:Thủ tục chuyển khẩu về địa phương
Hỏi:Doanh nghiệp chúng tôi có đăng ký trụ sở tại Nghệ An và có nhà máy sản xuất tại đây. Chúng tôi có nhu cầu nhập máy móc, thiết bị về cho mục đích sản xuất của doanh nghiệp. Xin hỏi vậy theo nghị định 154/2005/ND-CP doanh nghiệp chúng tôi có được phép làm thủ tục chuyển khẩu để thông quan tại hải quan Nghệ An hay không? Nếu nhập nguyên phụ liệu, linh kiện, vật tư thì có được làm thủ tục chuyển khẩu về địa phương hay không?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Trường hợp Quý công ty hỏi là chuyển cửa khẩu chứ không phải là chuyển khẩu.
1.Về đối tượng áp dụng:
– Căn cứ Điều 61 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013: “Nguyên tắc chuyển cửa khẩu: Thủ tục chuyển cửa khẩu được thực hiện đồng thời với thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP. Khi làm thủ tục hải quan, Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai căn cứ các thông tin về hàng hóa, địa điểm chuyển cửa khẩu trên tờ khai hải quan để thực hiện chuyển cửa khẩu”.
– Căn cứ Điều 16 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005: “Nguyên tắc quản lý hải quan đối với hàng chuyển cảng, chuyển cửa khẩu, quá cảnh: Hàng hóa chuyển cảng, chuyển cửa khẩu, quá cảnh phải đảm bảo các điều kiện sau: giữ nguyên trạng hàng hoá, niêm phong; vận chuyển đúng tuyến đường, địa điểm, cửa khẩu và thời gian đăng ký trong hồ sơ hải quan’’.
– Căn cứ Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005:
‘‘1. Hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu là hàng hoá nhập khẩu đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa.
2. Hàng hoá nhập khẩu được chuyển cửa khẩu gồm:
a) Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình được đưa về địa điểm kiểm tra hàng hoá ở nội địa là chân công trình hoặc kho của công trình;
b)  Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng sản xuất được đưa về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hoá ở nội địa nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất’’.
2. Về thủ tục hải quan:
– Căn cứ điểm 4 Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005:   
a) Đối với hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu:
– Người khai hải quan: có đơn đề nghị chuyển cửa khẩu gửi Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu; nộp hồ sơ hải quan theo quy định; luân chuyển hồ sơ giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập với Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu; bảo đảm nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan, niêm phong của hãng vận tải trong quá trình vận chuyển hàng hoá từ cửa khẩu nhập đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu;
– Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu: tiếp nhận hồ sơ; đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu; ghi ý kiến xác nhận vào đơn xin chuyển cửa khẩu. Niêm phong hồ sơ hải quan theo quy định giao người khai hải quan chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho lô hàng từ cửa khẩu nhập về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; tiếp nhận hàng hoá được chuyển đến từ cửa khẩu nhập; đối chiếu hàng hoá với biên bản bàn giao và xác nhận vào biên bản bàn giao do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập lập; làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hoá theo đúng quy định; thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập biết kết quả kiểm tra về các thông tin về hàng hoá đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập lưu ý;         
– Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập: kiểm tra tình trạng bên ngoài của hàng hoá; lập biên bản bàn giao và giao hàng hoá cho người khai hải quan chuyển đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; niêm phong hàng hoá thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này; thông báo cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu những thông tin cần lưu ý về hàng hoá.
Hiện nay, khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, việc chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo Điều 33 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014. Doanh nghiệp phải khai vận chuyển kết hợp khi khai báo tờ khai nhập khẩu và không phải làm công văn đề nghị chuyển cửa khẩu.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *