Thông tư 39/2018 áp định danh và đính kèm chứng từ cho hàng xuất

Tiêu đề:Thông tư 39/2018 áp định danh và đính kèm chứng từ cho hàng xuất
Hỏi:Kính chào quý cơ quan, cho tôi hỏi thông tư 39/2018 là áp định danh và đính kèm chứng từ cho hàng xuất khi lên tờ khai trên VNASS không?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau: 
Căn cứ điểm a khoản 7, điều 1 của TT39/2018 sửa đổi điểm a, điểm e khoản 1 điều 18 của TT38/2015 của Bộ Tài Chính như sau. “a) Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 Thông tư này theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số)….” Như vậy, quy định yêu cầu phải có mã định danh khi khai báo hàng xuất hoặc hàng nhập. Trường hợp còn thắc mắc, đề nghị Bạn đọc liên hệ Đơn vị Hải quan nơi dự kiến mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể. Trân trọng.
Loại hình:Hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *