Thông tư 1793/BCT-KHCN

Tiêu đề:Thông tư 1793/BCT-KHCN
Hỏi:Kính Gửi Cục Hải Quan TP. Hồ CHí Minh! Theo thông tư 1793/BCT-KHCN, mục số 1b quy định các loại sản phẩm là hàng mẫu, sản phẩm phục vụ triễn lãm, hội chợ: không quá 25m/mẩu vải, 02 sản phẩm / mẫu cho doanh nghiệp nhập khẩu để làm mẫu, may mẫu hoặc để tham gia triễn lãm, hội chợ.
Theo quy định trên thì chúng tôi muốn hỏi: Doanh nghiệp có được nhập 1 lô hàng – 1 vận đơn, có từ 2 loại vải trở lên và mỗi loại dưới 25m không? Xin cảm ơn Cục Hải Quan TP. Hồ CHí Minh!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ công văn số 1793/BCT-KHCN ngày 11/02/2010 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT, tại mục b điểm 1 quy định các loại sản phẩm không phải áp dụng quy định kiểm tra theo quy định tại khoản 2 điều 1 Thông tư 32/2009/TT-BCT nêu rõ các loại sản phẩm là hàng mẫu, sản phẩm phục vụ triển lãm, hội chợ : “ Không quá 25m/mẫu vải, 02 sản phẩm/mẫu cho doanh nghiệp nhập khẩu để làm mẫu, may mẫu hoặc để tham gia triển lãm, hội chợ “. Không giới hạn số lượng mẫu cho một tờ khai/lô hàng.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *