Thông tin C/O giáp lưng form E

Tiêu đề:Vấn đề thông tin như ngày cấp, và tên cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu E của Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên trên C/O giáp lưng form E
Hỏi:Tôi xin đại diện doanh nghiệp có câu hỏi về tính hợp lệ của C/O giáp lưng form E nếu có thiếu thông tin như ngày cấp, và tên cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu E của Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên trên C/O giáp lưng form E thì C/O giáp lưng form E có được xem là hợp lệ hay không ạ? Bên nhà xuất khẩu có cung cấp cho doanh nghiệp mẫu C/O giáp lưng thuộc trường hợp Third party Invoice nên ngay ô số 7 có thể hiện số tham chiếu mẫu C/O gốc, thông tin tên hàng hóa, HS code và tên địa chỉ của bên thứ 3. Tuy nhiên trên C/O giáp lưng form E lại thiếu thông tin ngày cấp, và tên cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu E của Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên theo quy định. Nhà xuất khẩu có cung cấp cho doanh nghiệp C/O form E gốc ban đầu của nước xuất khẩu đầu tiên để chứng minh. Vì nhà xuất khẩu giải thích là thông tin quá nhiều để thể hiện trên C/O form E giáp lưng và không đủ chỗ. Vậy trường hợp này có được xem là sai sót nhỏ để được hưởng ưu đãi từ C/O form E giáp lưng không ạ?
Mong nhận được phản hồi sớm. Chân thành cảm ơn Qúy cơ quan Hải Quan.
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ Điều 22 Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 (có hiệu lực từ ngày 12/9/2019) quy định: “Điều 22. C/O mẫu E giáp lưng
1. Cơ quan, tổ chức cấp C/O Nước thành viên trung gian có thể cấp C/O mẫu E giáp lưng theo đề nghị của nhà xuất khẩu khi hàng hóa đang được vận chuyển qua lãnh thổ của Nước thành viên đó, với điều kiện:
a) Nhà nhập khẩu phải đồng thời là nhà xuất khẩu nộp đơn đề nghị cấp C/O mẫu E giáp lưng tại Nước thành viên trung gian;
b) Người nộp đơn đề nghị cấp C/O mẫu E giáp lưng xuất trình bản gốc C/O mẫu E còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên cấp;
c) C/O mẫu E giáp lưng bao gồm một số thông tin như ngày cấp, số tham chiếu và tên cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu E của Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên. Trị giá hóa đơn là trị giá hóa đơn của hàng hóa xuất khẩu từ Nước thành viên trung gian;
d) Tổng số lượng hàng hóa ghi trên C/O mẫu E giáp lưng không vượt quá tổng số lượng hàng hóa ghi trên C/O mẫu E do Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên cấp.
2. Ngày hết hạn hiệu lực của C/O mẫu E giáp lưng là ngày hết hạn hiệu lực của C/O mẫu E do Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên cấp.
3. Hàng hóa tái xuất được cấp C/O mẫu E giáp lưng phải nằm trong khu vực kiểm soát của cơ quan hải quan Nước thành viên trung gian như khu phi thuế quan. Hàng hóa không trải qua bất kỳ công đoạn gia công, chế biến nào khác tại Nước thành viên trung gian, ngoại trừ việc đóng gói lại và các hoạt động hậu cần theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.
4. Thủ tục kiểm tra hàng hóa được cấp C/O mẫu E giáp lưng thực hiện theo quy định tại Điều 28 Thông tư này.
5. Trường hợp cần thiết, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu, Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên và Nước thành viên trung gian cung cấp thông tin liên quan đến C/O mẫu E đầu tiên và C/O mẫu E giáp lưng tương ứng, bao gồm nhà xuất khẩu đầu tiên, nhà xuất khẩu cuối cùng, số tham chiếu, mô tả hàng hóa, nước xuất xứ và cảng dỡ hàng.”
Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *