Thông quan lô hàng đông lạnh ngoài giờ làm việc

Tiêu đề: Thông quan lô hàng đông lạnh
Hỏi:Một lô hàng đông lạnh nhập khẩu đang kiểm tra vào ngày thứ 6 nhưng không kết thúc được thì hết giờ làm việc. Để thông quan lô hàng, người khai hải quan làm gì?
Trả lời:Phúc đáp về vướng mắc của Doanh nghiệp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1/ Việc làm thủ tục ngoài giờ thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015.
2/ Việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 29 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một sô điều tại thông tư 38/2015/TT-BTC.
3/ Việc thông quan hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 34 Thông  tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một sô điều tại thông tư 38/2015/TT-BTC.
  Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục hàng hóa để được hướng dẫn thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *