Thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan

Tiêu đề:Thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan
Hỏi:Kính gửi Tổng cục hải quan TP.HCM. Xin phép cho tôi hỏi: Hiện nay tôi có bằng tốt nghiệp kỹ sư công nghệ Thực Phẩm, Vậy có đủ tiêu chuẩn để nộp hồ sơ đăng kí dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan không? Xin cảm ơn.
Trả lời:Căn cứ mục a khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 và căn cứ mục a khoản 1 Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định ) người dự thi phải có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên.
Như vậy, Anh/Chị đã có bằng tốt nghiệp kỹ sư  công nghệ thực phẩm thì được đăng ký dư thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.
Hiện nay, việc thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, công nhận đại lý làm thủ tục hải quan, thủ tục cấp và gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thụ tục hải quan đều do Tổng cục Hải quan tổ chức và thực hiên, do đó đề nghị Anh/Chị liên hệ tới Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn chi tiết.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *