Theo công văn 5665.BTC

Tiêu đề:Theo công văn 5665.BTC
Hỏi:kính gởi : Quý Cục theo Công văn 5665.btc ngày 29.4.2014 mục 1c trường hợp tờ khai luồng đỏ đăng ký tại chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nhưng việc kiểm tra thực tế hàng hóa được tiến hành tại cửa khẩu, hàng hóa thuộc diện không chịu thuế. Thì sau khi kiểm hóa xong chi cục hải quan cửa khẩu đã fax kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa về chi cục Hải quan đăng ký tờ khai. nhưng do ngày Lễ,hoặc đêm khuya nên chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai không có người trực để cập nhật kết quả lên hệ thống. trong khi giờ closing time của Cảng,hảng Tàu sắp đến. Như vậy Công ty chúng tôi có được giải quyết cho hàng qua khu vực giám sát trước để cho kịp giờ Tàu chạy không, hay phải đợi Công chức hải quan nơi đăng ký cập nhật kết quả kiểm hóa lên hệ thống rồi mới được giải quyết cho hàng qua khu vực giám sát. kính mong Quý Cục cho ý kiến chỉ đạo để doanh nghiệp chúng tôi thực hiện.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau: 
Căn cứ điều 4 Thông tư  38 /2015/TT-BTC ngày  25 tháng 3 năm 2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu: “Điều 4. Quy định về thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ:1. Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ làm việc để đảm bảo kịp thời việc xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc xuất cảnh, nhập cảnh của người, phương tiện vận tải hoặc trên cơ sở thông báo trước qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc bằng văn bản (chấp nhận cả bản fax) của người khai hải quan theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Hải quan. Thông báo phải được gửi đến cơ quan hải quan trong giờ làm việc theo quy định. Ngay sau khi nhận được thông báo, cơ quan hải quan có trách nhiệm phản hồi cho người khai hải quan qua Hệ thống hoặc bằng văn bản về việc bố trí làm thủ tục hải quan vào ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ làm việc.
2. Trường hợp cơ quan hải quan đang kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa mà hết giờ làm việc thì thực hiện kiểm tra tiếp cho đến khi hoàn thành việc kiểm tra và không yêu cầu người khai hải quan phải có văn bản đề nghị. Thời hạn kiểm tra thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan.
3. Đối với các cửa khẩu biên giới đất liền, việc thực hiện thủ tục hải quan vào ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ làm việc phải phù hợp với thời gian đóng, mở cửa khẩu theo quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới.”
 Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *