Thanh khoản tờ khai TN-TX, TX-TN

Tiêu đề:Thanh khoản tờ khai TN-TX, TX-TN
Hỏi:Vừa qua, chúng tôi có làm thủ tục cho các lô hàng Tạm Nhập -Tái Xuất (G13-G23) và Tạm Xuất – Tái Nhập (G61-G51), tất cả đều hoàn thành thủ tục và thông quan hàng hóa. Vậy theo qui định chung thì có cần phải làm tiếp thủ tục thanh khoản các tờ khai này không ? Đề nghị Quý Hải quan hướng dẫn thủ tục và bộ hồ sơ để làm thanh khoản. Trân trọng.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Các loại hình tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập được quy định cụ thể từ Điều 49 đến Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính.
– Trường hợp miễn thuế hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập được quy định tại Khoản 1 Điều 103 Thông tư số số 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính.
– Hồ sơ, thủ tục miễn thuế được quy định tại Điều 105 Thông tư số số 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính.
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *