Tham vấn hải quan một lần

Tiêu đề:Tham vấn hải quan một lần
Hỏi:Xin quý Hải Quan hướng dẫn: Công ty tôi nhập khẩu rượu vang, cho tôi hỏi thủ tục tham vấn hải quan MỘT lần cần những hồ sơ gì? Điều kiện để được tham vấn hải quan MỘT lần.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Tham vấn lần đầu thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 được quy định tại Khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
– Tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần được quy định tại Khoản 6 Điều 25 được quy định tại Khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:
+ Điều kiện áp dụng: Thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị tham vấn một lần so với hàng hóa giống hệt, tương tự đã có kết quả tham vấn không thay đổi.
+ Trách nhiệm của người khai hải quan: Trong thời hạn làm thủ tục hải quan, người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan áp dụng kết quả tham vấn của lần tham vấn trước cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo thông qua Hệ thống hoặc Thông báo nghi vấn trị giá khai báo.
+ Trách nhiệm của cơ quan hải quan khi có nghi vấn trị giá khai báo trong các lần nhập khẩu tiếp theo, công chức tham vấn thực hiện kiểm tra thông tin, dữ liệu sử dụng kiểm tra, xác định trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu đề nghị tham vấn một lần so với hàng hóa giống hệt, tương tự đã có kết quả tham vấn và xử lý như sau:
++ Trường hợp thông tin không thay đổi theo quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 25 được quy định tại Khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính: cơ quan hải quan sẽ ban hành Thông báo trị giá hải quan theo mức giá tại Thông báo trị giá hải quan trước đó, thông báo kết quả đồng ý áp dụng kết quả tham vấn một lần trên Hệ thống dữ liệu điện tử hải quan hoặc bằng văn bản (đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai giấy).
++ Đối với các trường hợp không đồng ý, cơ quan hải quan sẽ thông báo kết quả không đồng ý áp dụng kết quả tham vấn một lần trên Hệ thống dữ liệu điện tử hải quan hoặc bằng văn bản (đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai giấy), đề nghị thực hiện tham vấn theo đúng quy định.
Cục Hải quan TP.HCM trả lời để Quý Doanh nghiệp biết và thực hiện./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *