Tạm xuất, tái nhập

Tiêu đề:Tạm xuất, tái nhập
Hỏi:Tôi có nhập một thiết bị cân băng động cầm tay tưu CHLB Đức. ( 2Kg), Có giấy tờ nhập đầy đủ và đóng thuế VAT khi nhập. Hiện tại trong thời gian bảo hành phải gởi qua Đức để kiểm soát và sửa chữa. Tôi có hỏi Fedex, TNT, DHL nhưng họ báo là họ không được gởi hàng tạm xuất tái nhập.
Hỏi: Điều kiện, thủ tục để tôi có thể gởi đi, sau khi bảo hành có thể nhận lai mà không phải đóng thuế nhâp VAT .
Trả lời:Thủ tục hải quan đối với hàng tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa thực hiện theo quy định tại Điều 55 và Mục 5 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
Căn cứ theo quy định tại điểm 9.c Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 ; Điều 13 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hoá tạm xuất tái nhập để sửa chữa theo hợp đồng bảo hành thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *