Tạm nhập máy móc chạy thử

Tiêu đề:Tạm nhập máy móc chạy thử, tái xuất nếu không đạt yêu cầu hoặc chuyển thành tiêu thụ nội địa nếu đạt yêu cầu của khách hàng.
Hỏi:Hiện tại em đang làm việc cho VPĐD của tập đoàn kinh doanh máy cắt, máy gia công trung tâm CNC của Trung Quốc. Mã HS code của máy bên em là 8457 8459 8464 .Bên em có câu hỏi liên quan đến việc tạm nhập tái xuất như sau: 1. Khách hàng muốn tạm nhập máy móc bên công ty mẹ của em ở Trung Quốc về chạy thử, nếu đạt yêu cầu thì sẽ mua luôn, nếu không đạt thì tái xuất trả lại. Khách hàng của em có được quyền làm điều này không, nếu được thì thủ tục như thế nào, phải đóng những loại thuế nào? Khi tạm nhập có đóng thuế không hay đợi khi chính thức mua mới đóng thuế. 2. Khách hàng của em nếu ở khu chế xuất, khu ưu đãi thuế quan thì có được hưởng ưu đãi gì đặc biệt của loại hình tạm nhập trên không ah?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Về thủ tục hải quan: doanh nghiệp có thể làm thủ tục hải quan theo loại hình tạm nhập, tái xuất máy móc, thiết bị, phương tiện thi công…để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất căn cứ vào các quy định sau:
– Điều 12 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ;
– Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm.
2. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.
3. Thời hạn tạm nhập, tái xuất thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan cửa khẩu.
4. Về chính sách thuế: doanh nghiệp thực hiện theo khoản 1 Điều 13 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và điểm a khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp ký quỹ số tiền thuế nhập khẩu phải nộp (nếu có) và gửi vào tài khoản tạm thu của cơ quan Hải quan. Sau khi tái xuất hàng hóa, doanh nghiệp được hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu đã nộp (nếu có).
Trường hợp hàng hóa không tái xuất, người tạm nhập hàng hóa phải làm thủ tục hải quan chuyển tiêu thụ nội địa theo Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC; khai báo hải quan và kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định.
5. Về mã loại hình: Thực hiện theo công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan. Tạm nhập khai báo loại hình G13; tái xuất khai báo loại hình G23.
Đề nghị công ty nghiên cứu, thực hiện theo các quy định trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *