Tái nhập tái xuất

Tiêu đề:Tái nhập tái xuất
Hỏi:Công ty tôi đang muốn đăng ký loại hình kinh doanh tái nhập tái xuất. Kính mong Cục Hải Quan Hồ Chí Minh tư vấn giúp công ty tôi những chứng từ cần thiết để đăng ký cũng như chứng từ đầy đủ để thực hiện tái nhập tái xuất hàng hóa.
Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Việc cấp mã số tạm nhập, tái xuất được quy định tại Điều 81 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Điều 12, Điều 13 Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương.
2. Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất được quy định tại Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
3. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *