Sử dụng hóa đơn trong xuất nhập khẩu tại chỗ (16809/BTC-TCT)

Tiêu đề:Về việc sử dụng hóa đơn trong xuất nhập khẩu tại chỗ (16809/BTC-TCT)
Hỏi:Về công văn 16809/BTC-TCT ngày 25/11/2016 về việc sử dụng hóa đơn thương mại: ” Từ ngày 1/4/2015 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC): thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn thương mại.” Xin cho hỏi : Có phải sẽ bỏ không sử dụng hóa đơn GTGT (không mở hóa đơn GTGT) cho xuát nhập khẩu tại chỗ không? Và chỉ cần xuất trình hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) khi làm thủ tục hải quan. Xin cám ơn!
Trả lời:Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 16809/BTC-TCT ngày 25/11/2016:
“Từ ngày 1/4/2015 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC): thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 86 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn thương mại.”
Căn cứ Khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định:
“1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:
a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;
b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;
c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.”

Căn cứ Khoản 3 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định:
“3. Hồ sơ hải quan
Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.
Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại.” Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh dẫn căn cứ như trên để Công ty tham khảo và thực hiện./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *