Quy trình sản xuất xuất khẩu

Tiêu đề:Quy trình sản xuất xuất khẩu
Hỏi:Kính gửi ban biên tập. DN chúng tôi lần đầu làm hàng sản xuất xuất khẩu. Xin quý cơ quan tư vấn về quy trình sản xuất xuất khẩu như thế nào? Từ lúc nhập nguyên liệu cho đến khi xuất hết sản phẩm,thanh khoản. Các văn bản hướng dẩn liên quan. xin chân thành cảm ơn sự giúp đở của ban biên tập.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Trường hợp doanh nghiệp thực hiện theo thủ tục hải quan điện tử: Thực hiện theo quy định tại Chương V Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Điều 23 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và Phần 3, Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2012 quy trình thủ tục hải quan điên tử đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.
– Trường hợp doanh nghiệp thực hiện theo thủ tục hải quan truyền thống: Thực hiện theo quy định tại Mục 1, Chương II Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu và Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009 ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *