Quy định về C/O form KV điện tử

Tiêu đề:C/O form KV điện tử có được chấp nhận không?
Hỏi:Kính gửi Quý Cơ Quan!
Công ty chúng tôi muốn hỏi là khi nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc, phía đối tác hàn quốc sẽ cung cấp C/O form KV điện tử, vậy khi làm thủ tục nhập khẩu thì Doanh Nghiệp nhập khẩu có phải nộp C/O form KV bản gốc cho hải quan không?
Trân trọng cám ơn và mong được phản hồi sớm ạ!
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 1 và Điều 3 Phụ lục IV Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương  quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc quy định: “Điều 1. C/O
3. C/O do Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu cấp dựa trên đơn đề nghị của nhà sản xuất hoặc người xuất khẩu hoặc người được ủy quyền. C/O phải đáp ứng các điều kiện sau:
…b) Bao gồm 1 (một) bản gốc và 2 (hai) bản sao. Bản gốc (the original) do nhà sản xuất hoặc người xuất khẩu gửi cho người nhập khẩu để nộp cho cơ quan hải quan nước thành viên nhập khẩu. Bản sao thứ hai (the duplicate) do Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu lưu. Bản sao thứ ba (the triplicate) do nhà sản xuất hoặc người xuất khẩu lưu;

Điều 3. Đề nghị cho hưởng ưu đãi thuế quan
1. Người nhập khẩu có thể đề nghị cho hưởng ưu đãi thuế quan nếu có C/O.
2. Người nhập khẩu đề nghị cho hưởng ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ của một nước thành viên có thể được yêu cầu:
a) Khai báo trong chứng từ nhập khẩu rằng hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa có xuất xứ;
b) Có C/O theo quy định tại Điều 1 Phụ lục này tại thời điểm khai báo đã nêu tại điểm a, khoản 2 Điều này;”
Đề nghị công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *