Vo Hoang Ngan 0903677229 asked 4 months ago

Kính chào Quý Hải Quan Tp.HCM,
Tiếp tục theo dõi phản hồi của Cục Hải Quan Tp.HCM liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và theo như tư vấn của Cục Hải Quan TP.HCM đã báo cáo Tổng cục hải quan bằng các văn bản 3704/HQHCM- GSQL ngày 06/12/2017, 717/HQHCM-GSQL ngày 21/3/2018, 914/HQHCM-GSQL ngày 10/4/2019 để được hướng dẫn.
Và Cục Hải quan TP.HCM đã nhận được các văn bản trả lời như sau: công văn 3291/GSQL-GQ2 ngày 21/12/2017 của Tổng cục Hải quan trả lời sẽ trao đổi với Bộ Công thương thống nhất thực hiện,  CV 1314/XNK-CV ngày 12/11/2018 Bộ Công thương trả lời sẽ có ý kiến sau khi trao đổi với Bộ tư pháp, CV 5094/TCHQ-VP ngày 08/8/2019 Tổng cục Hải quan trả lời sẽ trả lời sau khi có ý kiến Bộ Công thương.
Vì vậy, Doanh Nghiệp chúng tôi muốn tiếp tục hỏi về đối thoại giữa Tổng Cục Hải quan và Bộ Công Thương cũng như Bộ Tư Pháp đã có thống nhất hướng dẫn thực hiện về vấn đề này hay chưa? Vui lòng cung cấp cho chúng tôi hướng dẫn thực hiện về vấn đề này vì đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi. Nếu chưa có sự thống nhất về hướng dẫn, xin vui lòng chia sẻ kế hoạch khi nào sẽ có hướng dẫn và doanh nghiệp chúng tôi có thể XNK tại chỗ trong thời gian chờ đợi không?
Trân trọng cảm ơn!