Võ Vương Như Quỳnh asked 3 months ago

Công ty chúng tôi thu mua các mặt hàng như khẩu trang y tế (MHS 63079090) từ những Công ty trong nước (Công ty sản xuất ra mặt hàng nêu trên, đã đăng ký lưu hành và được cấp phép lưu hành sản phẩm) để xuất khẩu bán ra nước ngoài.
Ngày 29/4/2020, Tổng cục Hải Quan có công văn 2848/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc xuất khẩu khẩu trang y tế theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thực hiện như sau: Việc xuất khẩu mặt hàng khẩu trang và khẩu trang y tế thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, người khai hải quan không phải nộp hoặc xuất trình giấy phép xuất khẩu. Cơ quan hải quan tạo mọi thuận lợi cho xuất khẩu, tuân thủ pháp luật về hải quan. Theo đó, không cần Giấy phép xuất khẩu khi xuất khẩu khẩu trang y tế. Hồ sơ hải quan khi xuất khẩu khẩu trang y tế thực hiện bình thường theo quy định của Luật hải quan 2014, Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Theo đó, mặt hàng khẩu trang y tế xuất khẩu phải nộp, xuất trình hồ sơ theo qui định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính các chứng từ như hóa đơn thương mại; phiếu đóng gói hàng hóa; giấy chứng nhận xuất xứ nếu có; Hợp đồng ủy thác trong trường hợp ủy thác xuất khẩu;
Về Giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật về quản lý ngoại thương đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc diện quản lý theo giấy phép; Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc chứng từ khác theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành: mặt hàng này không thuộc diện xin giấy phép xuất khẩu sau ngày 29/4/2020, không thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.
Theo những hướng dẫn nêu trên, khi Công ty chúng tôi mua khẩu trang từ Công ty khác (trong nước) bằng hóa đơn GTGT để xuất khẩu thì khi làm thủ tục xuất khẩu chúng tôi có phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan hóa đơn GTGT mà công ty chúng tôi thu mua hàng hóa trong nước hay không?
Kính đề nghị Cục hải quan  hướng dẫn chúng tôi thực hiện trong thời gian sớm nhất.