Phạm Ngọc Thêm asked 6 months ago

Dear anh/chị, Hiện tại bên em sắp về hàng trên BL để cảng dỡ hàng là khu neo Thiềng Liềng. Em được biết khu neo Thiềng Liềng thuộc Cảng Sài Gòn Khu Vực 3. Do em tra trên phần mềm Vinacss thì không có khu neo thiềng liềng trên địa điểm lưu kho chờ thông quan. không biết khi em truyền tờ khai thì mã địa điểm lưu kho chờ thông quan em để mã gì và chi cục tiếp nhận hồ sơ là chị cục cảng Sài Gòn Khu vực 3 đúng không ạ. lúc trc hàng em về Gò Da, thì địa điểm lưu kho chờ thông quan là khu trung chuyển gf da thuộc chi cục cảng cái mép và khu trung chuyển gò da có trên phần meemg Vinacss. Em có hỏi thì được biết khu neo Thiềng Liềng cũng giống như khu trung chuyển gò da, mà lúc hàng em về gò da có dỡ hàng sang sà lan để vận chuyển về kho của khách hàng em. Bây giờ hàng em về khu neo Thiềng Liềng và cũng dỡ hàng qua sà lan để vận chuyển về kho khách hnagf em thì em truyền tò khai giồng mấy lần trước chỉ khác chổ khu trung chuyển Gò dâ là chị cục cảng cái mép, vậy giờ khu neo thiềng liềng là chi cục cảng sài gòn khu vực 3 đúng không ạ? (tàu Quốc tế có nhiều bên khác nữa ạvà DN em tự truyền tờ khai ạ)