Phân loại mặt hàng micro không dây

Tiêu đề:Phân loại mặt hàng micro không dây
Hỏi:Theo công văn 4786/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2010 thì micro không dây có kèm thiết bị thu phát sóng thuộc mã 8517.62.10 ( áp dụng theo Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009), vậy khi thông tư 164 ra đời thì công văn 4786/TCHQ có còn áp dụng được không ?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1. Hướng dẫn áp mã số
Việc xác định mã số phải  căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, theo mô tả của Doanh nghiệp hàng hóa là “micro không dây, có kèm thiết bị thu phát sóng”, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:
Cán cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Tham khảo chú giải HS 2012 và đối chiếu với mô tả hàng hóa trong Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư 164/2013 ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính, Doanh nghiệp có thể tham khảo mã số 8517.62.10
2. Hướng dẫn thực hiện văn bản
– Công vắn số 4786/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2015 của Tông cục Hải quan không phải là văn bản pháp quy mà chỉ là văn bản hướng dẫn nội bộ của ngành Hải quan về việc áp mã số đối với mặt hàng micro không dây có kèm thiết bị thu phát sóng. Vì vậy công vắn số 4786/TCHQ-TXNK nêu trên không phải là căn cứ để doanh nghiệp áp mã số hàng hoá.
Trong trường hợp cần thiết đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *