Phân loại hàng hoá

Tiêu đề:Phân loại hàng hoá
Hỏi:Khi nhập khẩu hệ thống thiết bị đồng bộ cho một dự án đầu tư, trong danh mục hàng hoá có phần thiết bị dự phòng (spare part), Cho tôi hỏi phần thiết bị dự phòng này có được áp mã của máy chính theo điều 7 Thông tư 14 không? Hay là áp mã “bộ phận” của máy chính? Hay áp mã riêng lẻ của từng linh kiện thiết bị?
Rất mong nhận được sự hướng dẫn.
Xin chân thành cám ơn.
Trả lời:1. Hướng dẫn về phân loại hàng hóa:
1.1. Máy móc, thiết bị chưa lắp rắp hoặc tháo rời:
Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ: “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Căn cứ quy tắc 2(a) thuộc Sáu quy tắc tổng quát ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:
“(Các mặt hàng ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời)
(V) Phần thứ hai của Quy tắc 2(a) quy định rằng hàng hóa hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện ở dạng chưa lắp ráp hoặc dạng tháo rời được phân loại cùng nhóm với hàng hóa đó đã lắp ráp. Hàng hóa thường ở dạng này do yêu cầu hoặc sự thuận tiện cho việc đóng gói hoặc vận chuyển.
(VI) Quy tắc này cũng áp dụng với hàng hóa chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện, ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời với điều kiện những mặt hàng này được phân loại như hàng hóa đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện theo phần đầu của Quy tắc này.
(VII) Theo mục đích của Quy tắc này, “hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời” là những hàng hóa mà bộ phận của chúng sẽ được lắp ráp lại với nhau bằng các dụng cụ lắp ráp (vít, bu-lông, đai ốc, ê -cu,v.v…), hoặc ghép bằng đinh tán hoặc bằng cách hàn lại, với điều kiện những hoạt động này chỉ đơn thuần là lắp ráp.
   Không tính đến sự phức tạp của phương pháp lắp ráp. Tuy nhiên, các bộ phận cấu thành không phải trải qua bất cứ quá trình gia công nào khác để sản phẩm trở thành dạng hoàn thiện.
  Những bộ phận chưa lắp ráp thừa ra về số lượng theo yêu cầu để hoàn thiện một mặt hàng thì sẽ được phân loại riêng.
(VIII) Những trường hợp áp dụng Qui tắc này được nêu trong các Chú giải tổng quát của Phần hoặc Chương (ví dụ, Phần XVI và Chương 44, 86, 87, và 89).
(IX) Do phạm vi của các nhóm từ Phần I tới Phần VI, Qui tắc này thường không áp dụng đối với hàng hóa thuộc những Phần này.”
1.2. Bộ phận của máy móc thiết bị:
Căn cứ nội dung chú giải 2 Phần XVI, ban hành theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017:
“Theo Chú giải 1 của Phần này, Chú giải 1 Chương 84 và Chú giải 1 Chương 85, các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 hoặc 85.47) được phân loại theo các qui tắc sau:
(a) Các bộ phận đã được định đanh tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;
(b) Các bộ phận khác, nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy cụ thể, hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc 85.43) được phân loại theo nhóm của các máy cụ thể đó hoặc vào nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38. Tuy nhiên, bộ phận phù hợp để chỉ sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28 được phân loại vào nhóm 85.17;
(c) Tất cả các bộ phận khác được phân loại trong nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38 hoặc, nếu không thì, phân loại vào nhóm 84.87 hoặc 85.48.”
2. Hướng dẫn về thủ tục phân loại hàng hóa:
2.1. Phân loại máy liên hợp hoặc tổ máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thực hiện theo qui định tại Điều 7 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.
2.2. Phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời:
Thực hiện theo qui định tại Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các quy định về phân loại hàng hóa nêu trên để xác định mã số phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *