Nộp sai số tờ khai

Tiêu đề:Nộp sai số tờ khai
Hỏi:Bên công ty tôi nộp tiền thuế NK vào ngày 28/6 do sai số tờ khai, đã làm điều chỉnh ngày 29/6/2017. sao đến ngày 3/7/2017 công tôi cũng chưa nhận đc thông tin tiền thuế chưa vào cục hải quan.
Trả lời:Qua tra cứu danh sách tờ khai nợ thuế của Công ty trên hệ thống kế toán tập trung tại Cục Hải quan TP  Hồ Chí Minh ngày 10/08/2017; Công ty không còn phát sinh nợ thuế tại Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.
Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi thực hiện Phiếu điều chỉnh để được giải quyết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *